؟ نشانی خدمات مهندسی آزمایشگاه معتمد

هوای پاک اندیشان پیشگام

آزمایشگاه معتمد سازمان حفاظت محیط زیست

تهران، میدان ولیعصر، ابتدای کریمخان زند، پلاک 310، ساختمان 314، واحد4

021-88939381 :تلفن

021-89777005 :فکس

info@hpa-ir.com :ایمیل

دوره های آموزشی ورود به سایت